VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

digitálnej platformy KLINIKIO

 1. Základné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky digitálnej platformy Klinikio, ktorú prevádzkuje spoločnosť grandaliro s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 46 335 064, IČ DPH: SK2023345181, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 145839/B (ďalej len „Prevádzkovateľ”), stanovujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú v súvislosti, alebo na základe zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá si objednala Službu ponúkanú Prevádzkovateľom (ďalej len „Klient”), spôsobom uvedeným v bode 3.2. Obchodných podmienok (ďalej len „Zmluva”) (ďalej len „Obchodné podmienky”).
  2. Na základe Zmluvy, sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytovať Klientom riadne a včas Službu, ktorou sa rozumie:
   (i) telefonické presmerovanie prichádzajúceho hovoru volajúceho Pacienta, a to z ambulancie Klienta na automatizovanú hlasovú službu, ktorá prostredníctvom umelej inteligencie spracuje všetky informácie volajúceho Pacienta, a
   (ii) zaslanie textového prepisu a/alebo zvukovej nahrávky kompletného dialógu medzi volajúcim Pacientom a automatizovanou hlasovou službou na e-mail uvedený Klientom v Objednávke,
   (ďalej len „Služba”).
  3. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomne všetku súčinnosť potrebnú k riadnemu a včasnému plneniu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok).
  4. Prevádzkovateľ poskytuje Službu v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.
  5. Klient zaslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom a účinnom v momente objednania Služby.
  6. Definície pojmov použitých v týchto Obchodných podmienkach a ustanovenia upravujúce výklad týchto Obchodných podmienok sú uvedené v článku 2 týchto Obchodných podmienok.
 2. Definície a výklad Obchodných podmienok
  1. Pojmy písané s veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Obchodných podmienkach nasledovný význam:

   Cena znamená mesačnú odmenu za poskytovanie jednotlivých typov Služby, ktorú Klient, ktorý má záujem o Službu, uhrádza.

   Cenník znamená platný prehľad Cien jednotlivých typov ponúkanej Služby zverejnený na Webovej stránke Prevádzkovateľa v sekcii „Cenník”.

   E-mailová adresa Prevádzkovateľa znamená nasledovnú e-mailovú adresu: adam@grandaliro.com. Klient znamená fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá uzatvorila Zmluvu s Prevádzkovateľom tým, že si aktivovala Službu spôsobom uvedeným v Obchodných podmienkach. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

   Objednávka predstavuje telefonickú objednávku Služby Prevádzkovateľa v zmysle odseku 3.2. týchto Obchodných podmienok.

   Pacient znamená fyzickú osobu, ktorej Klient na základe zmluvného vzťahu poskytuje zdravotnú starostlivosť.

   Virtuálna zdravotná sestra znamená automatizovanú hlasovú službu vytvorenú Prevádzkovateľom za účelom komunikácie s Pacientmi na báze umelej inteligencie.

   Webová stránka znamená webovú stránku Prevádzkovateľa umiestnenú na internetovej adrese: www.klinikio.com.

   Zákaznícka telefónna linka znamená osobitnú telefónnu linku Prevádzkovateľa:
   +421 910 659 438.

   Zmluva znamená zmluvu uzatvorenú medzi Klientom a Prevádzkovateľom na využitie služby “Virtuálna zdravotná sestra” Prevádzkovateľa Klientom v súlade s článkom 3 týchto Obchodných podmienok

   Zmluvné strany znamená Prevádzkovateľ a Klient, a každý jednotlivo ako Zmluvná strana.

  2. Výklad týchto Obchodných podmienok sa riadi nasledovnými pravidlami:
   1. Odkazy na články a odseky sa vykladajú ako odkazy na príslušné články a odseky týchto Obchodných podmienok.
   2. Odkazy na právny predpis, alebo príslušný právny predpis sa vykladajú ako odkazy na zákony, nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev alebo iné všeobecne záväzné normatívne právne akty. Odkazy na články a odseky sa vykladajú ako odkazy na príslušné články a odseky týchto Obchodných podmienok.
   3. Odkazy na dni sú odkazy na kalendárne dni, ak nie je v Obchodných podmienkach uvedené inak. Odkazy na články a odseky sa vykladajú ako odkazy na príslušné články a odseky týchto Obchodných podmienok.
   4. Pojmy najmä, alebo vrátane v týchto Obchodných podmienkach znamenajú „najmä, nie však výhradne“ (bez ohľadu na to, či je táto formulácia výslovne uvedená, alebo nie) a nie je možné ich vykladať tak, že obmedzujú možnosti výlučne na položky, ktorú sú vo výpočte uvedené. 
   5. Pojmy definované v týchto Obchodných podmienkach v množnom čísle majú rovnaký význam aj v čísle jednotnom a naopak.
   6. Nadpisy sú v týchto Obchodných podmienkach použité len pre prehľadnosť a lepšiu orientáciu a nemajú vplyv na výklad týchto Obchodných podmienok.
 3. Služba
  1. Služba Prevádzkovateľa spočíva v:
   1. telefonickom presmerovaní prichádzajúceho hovoru volajúceho Pacienta, a to z ambulancie Klienta, na Virtuálnu zdravotnú sestru, ktorá prostredníctvom umelej inteligencie vyžiada a spracuje osobné údaje volajúceho Pacienta a informácie od Pacienta, s ktorými sa obrátil na Klienta, a
   2. zaslaní textového prepisu a/alebo zvukovej nahrávky kompletného dialógu medzi volajúcim Pacientom a Virtuálnou zdravotnou sestrou) na e-mail uvedený Klientom v Objednávke.
  2. Klient si objedná Službu od Prevádzkovateľa telefonicky prostredníctvom Zákazníckej telefónnej linky, pričom si zároveň zvolí aj automatickú úvodnú hlasovú nahrávku a podmienky presmerovania hovoru postupom v zmysle inštrukcií na Zákazníckej telefónnej linke (ďalej len „Objednávka“).
  3. Klient v Objednávke uvedie telefónne číslo pre účely presmerovania na Virtuálnu zdravotnú sestru a e-mailovú adresu, na ktorú má byť zasielaný textový prepis a/alebo zvuková nahrávka telefonického hovoru, ako aj fakturačné údaje v rozsahu: obchodné meno, adresa organizácie, IČO a DIČ. Klient berie na vedomie, že údaje uvedené v Objednávke sú Prevádzkovateľom považované za správne a poskytnutie všetkých týchto údajov je podmienkou na dokončenie Objednávky Klienta.
  4. Po finálnom potvrdení Objednávky Klientom bude Klientovi zaslaný špecifický číselný 15-miestny, resp. 16-miestny, kód (ďalej len „Aktivačný kód“) vo forme e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú Klientom v Objednávke. Služba sa považuje za aktivovanú momentom uskutočnenia telefonického hovoru Klientom na Prevádzkovateľom zaslaný Aktivačný kód.
  5. Klient berie na vedomie, že má Prevádzkovateľom danú možnosť bezplatného využívania Služby za podmienok a počas obdobia v zmysle špecifikácie konkrétnej Služby tak ako je uvedená v Cenníku (ďalej len „Skúšobné obdobie“), pričom záujem pokračovať v poskytovaní Služby aj po uplynutí Skúšobného obdobia potvrdí Klient prostredníctvom Zákazníckej telefónnej linky najneskôr v posledný deň Skúšobného obdobia.
  6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zasielať textový prepis a/alebo zvukovú nahrávku telefonického hovoru spolu s telefónnym číslom Pacienta Klientovi prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu, ktorú Klient uviedol v Objednávke, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín po uskutočnení takéhoto telefonického hovoru medzi volajúcim Pacientom a Virtuálnou zdravotnou sestrou. Momentom doručenia e-mailovej správy obsahujúcej prepis a/alebo zvukovú nahrávku telefonického hovoru, sa záväzok Klienta podľa Zmluvy považuje za splnený, a to aj v prípade, ak sa o tom Klient nedozvedel.
  7. Klient berie na vedomie, že Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi len prepis a/alebo zvukovú nahrávku telefonického hovoru, ktorý spočíva v informovaní Klienta. Klient berie na vedomie, že Prevádzkovateľ neposkytuje Klientovi žiadnu inú informáciu o celkovom zdravotnom stave Pacienta, ani nenahrádza lekárske vyšetrenie Pacienta.
 4. Cena Služby a platobné podmienky
  1. Cena za jednotlivé typy ponúkanej Služby bez DPH je uvedená v Cenníku na Webovej stránke Prevádzkovateľa platnému v okamihu uzavretia Zmluvy podľa odseku 5.1 týchto Obchodných podmienok, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať Cenník, pričom aktualizáciou Cenníka zaniká platnosť predchádzajúceho Cenníka. V prípade, že Prevádzkovateľ aktualizuje Cenník, oznámi to Klientovi minimálne jeden (1) mesiac vopred prostredníctvom e-mailovej správy. Klient má v takom prípade právo vypovedať Zmluvy podľa podmienok uvedených ďalej v týchto Obchodných podmienkach.
  2. Cenu za Službu bude Prevádzkovateľ fakturovať mesačne vopred, najneskôr však do uplynutia posledného dňa predchádzajúceho mesačného obdobia, a to prostredníctvom elektronickej faktúry doručenej na e-mailovú adresu Klienta uvedenú v Objednávke (faktúra bude prílohou e-mailovej správy a Klient so zasielaním faktúry výlučne v elektronickej podobe súhlasí). Splatnosť Ceny za Službu je uvedená priamo na faktúre, v opačnom prípade je faktúra splatná do pätnástich (15) dní od jej doručenia.
  3. Klient má nárok na bezplatné využívanie Služby počas Skúšobného obdobia. Po uplynutí Skúšobného obdobia je Klient povinný uhrádzať Cenu Služby vopred za každé ďalšie mesačné obdobie využívania Služby. Pre vylúčenie pochybností, faktúru za poskytovanie Služby v mesačnom období nasledujúcom po uplynutí Skúšobného obdobia zašle Prevádzkovateľ Klientovi bezodkladne po uplynutí Skúšobného obdobia, pričom Klient je povinný uhradiť túto faktúru v lehote podľa bodu 4.2. Obchodných podmienok.
  4. Cena za Službu sa uhrádza bezhotovostnou platbou na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom na bankový účet Prevádzkovateľa. Po úspešnom zrealizovaní platby Ceny za Službu a pripísaní peňažných prostriedkov zodpovedajúcich Cene za Službu na bankový účet Prevádzkovateľa, obdrží Klient na e-mailovú adresu zadanú v Objednávke e-mailovú správu s potvrdením uhradenia Ceny za Službu.
  5. Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia poskytnúť zľavu z Ceny Služby, zvýhodnenú ponuku, príp. promo kód na Služby. Aktuálne zľavy a zvýhodnené ponuky budú uvedené na Webovej stránke Prevádzkovateľa.
  6. V prípade, ak Klientovi vznikne podľa Obchodných podmienok nárok na vrátenie Ceny za Službu, bude Cena za Službu Klientovi vrátená automaticky do štrnástich (14) dní od okamihu vzniku nároku na vrátenie Ceny za Službu, a to na bankový účet (resp. platobnú kartu), ktorá bola použitá na úhradu Ceny za Službu Klientom.
  7. Ak sa Klient dostane do omeškania so splnením akéhokoľvek svojho peňažného dlhu voči Prevádzkovateľovi, nie je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Klientovi Službu, a to až do riadneho uhradenia peňažného dlhu Klienta.
 5. Uzatvorenie Zmluvy a doba trvania Zmluvy
  1. Zmluva medzi Klientom a Prevádzkovateľom je uzatvorená momentom aktivácie Služby Klientom v súlade s odsekom 3.4. týchto Obchodných podmienok, pričom aktiváciou Služby Klient vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami ako aj so Zmluvou medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v zmysle odseku 8.3. Obchodných podmienok.
  2. V prípade, ak Klient nepotvrdí záujem pokračovať v poskytovaní Služby aj po uplynutí Skúšobného obodbia postupom podľa odseku 3.5. Obchodných podmienok, Zmluva sa automaticky zrušuje momentom uplynutia posledného dňa Skúšobného obdobia.
  3. V prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy zmenia okolnosti ktoré predchádzali uzatvoreniu Zmluvy do takej miery, že sa plnenie stane pre Prevádzkovateľa obtiažnejšie, najmä v prípade zvýšených nákladov Prevádzkovateľa na plnenie, má Prevádzkovateľ právo domáhať sa voči Klientovi obnovenia rokovania o Zmluve, pokiaľ (i) Prevádzkovateľ zmenu nemohol rozumne predpokladať, ani vylúčiť a (ii) k zmene došlo až po uzatvorení Zmluvy, alebo sa Prevádzkovateľovi stala známou až po uzatvorení Zmluvy. Prevádzkovateľ je v takom prípade oprávnený plnenie odložiť na primeranú dobu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú v primeranej dobe na zmene Zmluvy, ktorá obnoví rovnováhu práv a povinností Zmluvných strán, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť.
  4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
  5. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu aj bez udania dôvodu, a to doručením výpovede zo Zmluvy vo forme e-mailovej správy na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany. V takomto prípade trvanie Zmluvy končí posledným dňom mesiaca, za ktorý bola Klientom uhradená Cena Služby.
  6. Zmluvné strany majú právo od Zmluvy odstúpiť len z dôvodov uvedených v týchto Obchodných podmienkach a dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov. Odstúpenie od Zmluvy je účinné okamihom doručenia na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany.
  7. Prevádzkovateľ je taktiež oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak mu v poskytnutí Služby bránia mimoriadne okolnosti resp. prekážky, ktoré nastanú nezávisle od jeho vôle a bránia mu v splnení povinnosti, pri ktorých nie je možné v dobe uzatvorenia Zmluvy rozumne predpokladať, že by Prevádzkovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal (vis maior/vyššia moc), a to najmä nedostatok energie alebo pomôcok, štrajk, výluka, úradné opatrenie alebo omeškanie alebo výpadok subdodávok, ale aj epidémie, pandémie atď. choroby, do čoho spadá aj aktuálna situácia spojená so šírením sa pandémie vírusu COVID-19 (v tomto prípade sa to vzťahuje aj na prekážky, ktoré boli v čase uzatvárania Zmluvy predvídateľné).
  8. Pred odstúpením od Zmluvy z dôvodu podľa odseku 5.6. Obchodných podmienok, sa Prevádzkovateľ zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na odstránenie mimoriadnych okolností resp. prekážok, aby bolo možné obnoviť plnenie jeho povinností v zmysle Obchodných podmienok a je povinný Klientovi okamžite oznámiť vznik a následne zánik okolností resp. prekážok. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný voči Klientovi za akékoľvek priame, nepriame, či následné škody a náklady vyplývajúce z, alebo súvisiace s nesplnením si povinnosti z dôvodu zásahu vyššej moci.
  9. V prípade odstúpenia od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán počas trvania Zmluvy pred uplynutím mesiaca, za ktorý Klient uhradil Prevádzkovateľovi Cenu Služby, vráti Prevádzkovateľ Klientovi alikvótnu časť Ceny Služby najneskôr do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia na bankový účet (resp. platobnú kartu), ktorú Klient použil pri úhrade Ceny Služby (v závislosti od príslušnej banky Klienta).
  10. Výpoveď alebo odstúpenie od Zmluvy zašle Zmluvná strana na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany vo forme e-mailovej správy, v ktorej uvedie:
   1. svoje identifikačné údaje;
   2. číslo Objednávky;
   3. v prípade odstúpenia od Zmluvy, dôvody odstúpenia a odkaz na príslušné ustanovenie Obchodných podmienok, alebo právneho predpisu zakladajúce právo Zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy,
   4. v prípade výpovede zo Zmluvy z dôvodu podľa odsekov 4.1 alebo 9.3 týchto Obchodných podmienok, aj tento dôvod výpovede.
 6. Osobitné ustanovenia
  1. Práva a povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom Klient berie na vedomie, že:
   1. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku za kvalitu a funkčnosť poskytnutej Služby,
   2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť a nedostupnosť komunikačnej infraštruktúry, ani za činnosť operátorov komunikačných sietí, prostredníctvom ktorých Klient získava textový prepis a zvukovú nahrávku telefonického hovoru Klienta, alebo prostredníctvom ktorých zasiela textový prepis a zvukovú nahrávku Pacienta Klientovi spôsobom uvedeným v týchto Obchodných podmienkach,
   3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zníženie kvality Služby, resp. neposkytnutie Služby, z dôvodov porušenia zmluvných podmienok Klientom.
  2. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za prípadné škody vzniknuté v dôsledku vadného poskytovania Služby je limitovaná do výšky Ceny za poskytovanie Služby v období jedného mesiaca. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepriame škody, následné škody alebo ušlý zisk, vzniknuté v dôsledku vadného poskytovania Služby.
  3. Klient si je vedomý, že mu objednaním Služby nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg, ochranných známok, či patentov Prevádzkovateľa, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. Všetky fotografie, obrazové snímky, obrazovo-zvukové záznamy zobrazené na Webovej stránke sú iba ilustračné a nie sú predlohou, ani vzorkou stanovujúcou kvalitu, či spôsob poskytnutia Služby.
 7. Záväzok mlčanlivosti a dôverné informácie
  1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať záväzok mlčanlivosti o dôverných informáciách, pričom tieto smú používať výlučne na účel plnenia záväzkov podľa Zmluvy a nesmú ich rozširovať, poskytovať a sprístupňovať tretím osobám alebo ich použiť pre seba alebo pre iné osoby v rozpore s účelom, na ktorý im boli poskytnuté. Záväzok mlčanlivosti trvá aj po skončení Zmluvy, a to po dobu troch (3) rokov odo dňa jej skončenia. 
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dôvernými informáciami sú informácie, ktoré:
   1. sa týkajú obsahu Zmluvy a Služby Virtuálna zdravotná sestra Prevádzkovateľa,
   2. sa týkajú osobných údajov a zdravotného stavu Pacientov Klienta,
   3. Zmluvná strana označí ako dôverné,
   4. sa týkajú podnikania druhej Zmluvnej strany, a
   5. sa týkajú podnikania druhej Zmluvnej strany, a
  3. Zmluvné strany sú povinné vykonať primerané opatrenia, aby sa zabránilo úniku, poskytnutiu alebo sprístupneniu Dôverných informácií tretím osobám.
  4. Zmluvná strana je po skončení Zmluvy povinná bezodkladne vrátiť druhej Zmluvnej strane všetky podklady, materiály a ich obsah, ktoré obdržala v súvislosti s plnením povinností podľa Zmluvy, prípadne ich zničiť, ak ich nie je možné vrátiť.
  5. Ustanovenie odseku 7.1. tohto článku sa nepoužije:
   1. ak Zmluvná strana preukáže, že Dôverné informácie boli verejne prístupné bez toho, aby sa stali verejne prístupné konaním alebo opomenutím Zmluvnej strany,
   2. ak Zmluvná strana Dôverné informácie legálne získala, mala k dispozícii alebo ich vlastnila ešte pred podpísaním Zmluvy,
   3. ak sú Dôverné informácie výsledkom nezávislého postupu Zmluvnej strany alebo jej boli poskytnuté podľa práva treťou osobou, čo Zmluvná strana vie dôveryhodným spôsobom preukázať,
   4. ak sprístupnenie Dôverných informácii bude požadované v zmysle legislatívy; Zmluvná strana je v takom prípade povinná využiť všetky primerané prostriedky v súlade s legislatívou na odmietnutie alebo obmedzenie ich sprístupnenia, pokiaľ neohrozia túto Zmluvnú stranu v jej právnom postavení, prevádzkovaní jej činnosti, nespôsobia výpadok prevádzky a nevystavia Zmluvnú stranu riziku trestného, priestupkového alebo správneho postihu. Zmluvná strana je povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o predmetných okolnostiach.
  6. ak sprístupnenie Dôverných informácii bude požadované v zmysle legislatívy; Zmluvná strana je v takom prípade povinná využiť všetky primerané prostriedky v súlade s legislatívou na odmietnutie alebo obmedzenie ich sprístupnenia, pokiaľ neohrozia túto Zmluvnú stranu v jej právnom postavení, prevádzkovaní jej činnosti, nespôsobia výpadok prevádzky a nevystavia Zmluvnú stranu riziku trestného, priestupkového alebo správneho postihu. Zmluvná strana je povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o predmetných okolnostiach.
  7. Zmluvné strany sa dohodli, že sprístupnenie Dôverných informácií tretej osobe nebude považované za porušenie tejto Zmluvy v prípade, ak Zmluvná strana, ktorá Dôverné informácie poskytla, udelí na to vopred súhlas druhej Zmluvnej strane  (písomne alebo e-mailom).
 8. Ochrana osobných údajov
  1. Súhlas Klienta so spracúvaním osobných údajov podľa Zmluvy sa nevyžaduje, keďže ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie Zmluvy podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  2. Osobné údaje zástupcov Klienta v rozsahu podľa Zmluvy je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať na účely spracúvania účtovných dokladov a vedenia účtovníctva a iné jeho prevádzkové účely.
  3. Klient akceptáciou týchto Obchodných podmienok rovnako súhlasí aj s obsahom zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom zmysle ust. § 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa uzatvára medzi Klientom a Prevádzkovateľom a ktorej úplne znenie sa nachádza na Webovej stránke Prevádzkovateľa v časti www.klinikio.com/legalterms.
 9. Záverečné ustanovenia
  1. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory riešiť vzájomnou dohodou. Ak tá nebude možná, na rozhodovanie sporov budú príslušné súdy Slovenskej republiky.
  2. Ak je niektoré ustanovenie Zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok) neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou, alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Obchodné podmienky, ako aj iné dokumenty Prevádzkovateľa, ktoré súvisia s Obchodnými podmienkami, jednostranne zmeniť, a to bez predchádzajúceho súhlasu Klienta. Ak Prevádzkovateľ zmení Obchodné podmienky oznámi to Klientovi minimálne jeden (1) mesiac vopred prostredníctvom e-mailovej správy. Klient má v takom prípade právo vypovedať Zmluvy podľa podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach. Aktuálna verzia Obchodných podmienok bude zverejnená na Webovej stránke a Klient bude upovedomený o tom, aby sa pred aktiváciou Služby oboznámil s aktuálnym znením Obchodných podmienok, ktoré budú pre Klienta záväzné.
  4. Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 01.01.2022

Have more questions?
Contact us!

Adam Gaľa

Project manager